Gezinssituatie: invloed op de kinderbijslag ?
fr de

Eenoudergezin

Alleenstaande ouders die de gewone kinderbijslag ontvangen, krijgen een toeslag op de kinderbijslag voor eenoudergezinnen als hun inkomen niet hoger ligt dan € 2.230,74 bruto per maand.

De toeslag voor eenoudergezinnen bedraagt:

 • € 45,96 voor het eerste kind
 • € 28,49 voor het tweede kind
 • € 22,97 vanaf het derde kind

Voor de oudste of enige kinderen in eenoudergezinnen die recht hebben op de toeslag voor eenoudergezinnen, wordt de leeftijdsbijslag bovendien niet langer gehalveerd of geblokkeerd. Ze ontvangen de gewone leeftijdsbijslag.

Eenoudergezinnen die een kinderbijslagtoeslag voor langdurig werklozen, langdurig zieken, invaliden of gepensioneerden ontvangen of gewaarborgde gezinsbijslag genieten, krijgen vanaf het derde kind € 17,97 bij per kind.

 

Wanneer vormt u een eenoudergezin?

U vormt een eenoudergezin als u alleen woont met een of meer kinderen. Dat kunnen ook stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, neven of nichten zijn.

Sommige andere gezinssituaties worden toch gezien als een eenoudergezin: bijvoorbeeld een moeder met haar kind(eren) en een inwonende grootvader, of een vader met zijn kind(eren) en een inwonende buitenlandse student.

Ontvangt u de toeslag voor eenoudergezinnen niet en denkt u dat u er recht op hebt? Contacteer uw kinderbijslagfonds.

 

Welke inkomsten tellen mee? Welke inkomsten tellen niet mee?
 • alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor gehandicapten, enz.
 • alle pensioenen en renten
 • PWA-cheques
 • alle lonen en alle inkomsten als zelfstandige
 • kinderbijslag
 • tegemoetkomingen voor hulp van derden
 • integratietegemoetkomingen voor gehandicapten
 • onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin
 • alimentatie
 • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij

Voor vrijwilligerswerk geldt een speciale regeling.

 

Tot wanneer?

Als u voor een bepaalde maand recht hebt op de toeslag voor eenoudergezinnen, blijft dat recht bestaan voor de rest van het kwartaal en voor het volgende kwartaal.

Een voorbeeld: Jan en A´ssa gaan op 15 september 2008 uit elkaar. De kinderen wonen bij haar. Haar inkomen is lager dan het grensbedrag. Vanaf oktober (eerste betaling in november) heeft zij recht op de toeslag voor eenoudergezinnen voor elk kind. Op 10 februari 2009 komt haar nieuwe partner Leni bij haar wonen. Ze heeft nog recht op de toeslag voor eenoudergezinnen tot en met juni 2009.

Om de zes maanden stuurt het kinderbijslagfonds een formulier Toeslag op de kinderbijslag om na te gaan of u recht hebt op de toeslag.

De vermelde bedragen volgen het indexcijfer.